วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วิถีปฏิบัติ

      วิถีเป็นการกระทำซ้ำที่จะช่วยในการบ่มเพาะ ทั้งความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นเครื่องมือกำกับตนเองจากด้านใน เมื่อกลายเป็นอุปนิสัยจิตของเด็กจะไม่รู้สึกขัดขืนหลักสูตรและการเรียนรู้

1.  จิตศึกษา การจดจ่อ และ การเรียนรู้ด้านใน 
การบ่มเพาะปัญญาภายในด้วย “จิตศึกษา”


กระบวนการ “จิตศึกษา” เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์และความฉลาดด้านจิตวิญญาณ


2.ทักษะอนาคต (ทักษะชีวิต+ทักษะการเรียนรู้) 
ทักษะชีวิต 
- ทักษะการทำงานร่วมกัน เช่น การจัดการความขัดแย้ง การเคารพต่อความแตกต่าง มุมมองต่อปัญหา การสื่อสาร การใช้ ICT
- ทักษะการดำเนินชีวิต เช่น การดูแลสุขภาพ การชี้นำตนเอง จิตอาสา  การดูและสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหา

ทักษะการเรียนรู้ 

- ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล
- ทักษะการคิดหลายระดับ
- ทักษะการจัดการความรู้ เช่น การสังเกต การเก็บข้อมูล แสวงหาความรู้ สรุปและแลกเปลี่ยนความรู้

3.วิชาการพื้นฐานเพื่อความเข้าใจต่อโลกและปรากฏการณ์

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบลำปลายมาศพัฒนา

ออกแบบการพัฒนาผู้เรียนอย่างองค์รวม เพื่อให้บรรลุ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

ตัวอย่างตารางเรียนเป็น
 ดังนี้

งอกนอกกะลา

มัธยมนอกกะลา โดยลำปลายมาศพัฒนา

โรงเรียนตัวอย่างที่จะจัดการศึกษาโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง อันจะเป็นที่ที่มนุษย์ได้สร้างการเรียนรู้สำหรับมนุษย์


       ด้วยกรอบความคิดของการศึกษาที่เอาวิชาเป็นตัวตั้งและการคัดกรองด้านวิชาการทำให้มีเด็กเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถเรียนต่อไปในระดับสูงขึ้นได้ โอกาสนั้นแคบลง เด็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เก่งด้านวิชาการถูกทิ้งระหว่างทางทั้งที่พวกเธอเหล่านั้นต่างก็มีศักยภาพด้านอื่นๆ ที่รอการงอกงาม อีกทั้งพวกเธอเหล่านั้นยังสุ่มเสี่ยงที่จะจมหายไปกับกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมที่ไหลแรงขึ้นทุกทีถ้าการศึกษาไม่ได้ให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งด้านใน 
 
      มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะก่อตั้งโรงเรียนนอกกะลาระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่จะจัดการศึกษาโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง อันจะเป็นที่ที่มนุษย์ได้สร้างการเรียนรู้สำหรับมนุษย์ ซึ่งจะมีครู พ่อแม่ และชุมชน ร่วมมือกันในการเกื้อหนุนให้เด็กทุกๆ คนได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและงอกงามได้ตามศักยภาพตามความถนัดและตามความปรารถนาของตน ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกัน ไม่เน้นการแข่งขัน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความงอกงามด้านจิตวิญญาณเพื่อให้มีความแข็งแกร่งด้านในซึ่งจะเป็นรากฐานให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะและวิถีพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เช่น การดูแลสุขภาพกายและใจ การดูแลสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทักษะชีวิต การเป็นผู้ผลิตอาหารและปัจจัยการดำรงชีวิต ฯลฯ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในท้องถิ่นอย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน มีดังนี้
- เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่จะจัดการศึกษาโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง
- เกื้อหนุนให้เด็กทุกๆ คนได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและงอกงามได้ตามศักยภาพตามความถนัดและตามความปรารถนาของตน
- เพื่อให้มีความแข็งแกร่งด้านในซึ่งจะเป็นรากฐานให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
- เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในท้องถิ่นอย่างมีความสุข

กว่าจะ...งอกนอกกะลา

     นิยามการเรียนรู้โรงเรียนนอกกะลา
'การเรียนรู้เป็นกระบวนการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สูงขึ้น
อย่างเป็นองค์รวม ทั้งองค์กร ภายในคนคนหนึ่งและองค์รวมที่เชื่อมสัมพันธ์อยู่ในระบบใหญ่'

ร่วมกันคิดและวางแผน หลักสูตรสำหรับมัธยมนอกกะลา
 
สร้างคำถามเพื่อตอบโจทย์รอบด้าน
อาคารสถานที่

ระบบการเรียนการสอน