วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

งอกนอกกะลา

มัธยมนอกกะลา โดยลำปลายมาศพัฒนา

โรงเรียนตัวอย่างที่จะจัดการศึกษาโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง อันจะเป็นที่ที่มนุษย์ได้สร้างการเรียนรู้สำหรับมนุษย์


       ด้วยกรอบความคิดของการศึกษาที่เอาวิชาเป็นตัวตั้งและการคัดกรองด้านวิชาการทำให้มีเด็กเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถเรียนต่อไปในระดับสูงขึ้นได้ โอกาสนั้นแคบลง เด็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เก่งด้านวิชาการถูกทิ้งระหว่างทางทั้งที่พวกเธอเหล่านั้นต่างก็มีศักยภาพด้านอื่นๆ ที่รอการงอกงาม อีกทั้งพวกเธอเหล่านั้นยังสุ่มเสี่ยงที่จะจมหายไปกับกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมที่ไหลแรงขึ้นทุกทีถ้าการศึกษาไม่ได้ให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งด้านใน 
 
      มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะก่อตั้งโรงเรียนนอกกะลาระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่จะจัดการศึกษาโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง อันจะเป็นที่ที่มนุษย์ได้สร้างการเรียนรู้สำหรับมนุษย์ ซึ่งจะมีครู พ่อแม่ และชุมชน ร่วมมือกันในการเกื้อหนุนให้เด็กทุกๆ คนได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและงอกงามได้ตามศักยภาพตามความถนัดและตามความปรารถนาของตน ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกัน ไม่เน้นการแข่งขัน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความงอกงามด้านจิตวิญญาณเพื่อให้มีความแข็งแกร่งด้านในซึ่งจะเป็นรากฐานให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะและวิถีพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เช่น การดูแลสุขภาพกายและใจ การดูแลสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทักษะชีวิต การเป็นผู้ผลิตอาหารและปัจจัยการดำรงชีวิต ฯลฯ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในท้องถิ่นอย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน มีดังนี้
- เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่จะจัดการศึกษาโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง
- เกื้อหนุนให้เด็กทุกๆ คนได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและงอกงามได้ตามศักยภาพตามความถนัดและตามความปรารถนาของตน
- เพื่อให้มีความแข็งแกร่งด้านในซึ่งจะเป็นรากฐานให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
- เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในท้องถิ่นอย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น