วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หลักสูตรและการเรียนรู้

1.  จิตศึกษา การจดจ่อ และ การเรียนรู้ด้านใน 
การบ่มเพาะปัญญาภายในด้วย “จิตศึกษา”


กระบวนการ “จิตศึกษา” เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์และความฉลาดด้านจิตวิญญาณ


2.ทักษะอนาคต (ทักษะชีวิต+ทักษะการเรียนรู้) 
ทักษะชีวิต 
- ทักษะการทำงานร่วมกัน เช่น การจัดการความขัดแย้ง การเคารพต่อความแตกต่าง มุมมองต่อปัญหา การสื่อสาร การใช้ ICT
- ทักษะการดำเนินชีวิต เช่น การดูแลสุขภาพ การชี้นำตนเอง จิตอาสา  การดูและสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหา

ทักษะการเรียนรู้ 

- ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล
- ทักษะการคิดหลายระดับ
- ทักษะการจัดการความรู้ เช่น การสังเกต การเก็บข้อมูล แสวงหาความรู้ สรุปและแลกเปลี่ยนความรู้

3.วิชาการพื้นฐานเพื่อความเข้าใจต่อโลกและปรากฏการณ์

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบลำปลายมาศพัฒนา

ออกแบบการพัฒนาผู้เรียนอย่างองค์รวม เพื่อให้บรรลุ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

ตัวอย่างตารางเรียนเป็น
 ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น